NASA ujawnia prawdę o kosmitach

Reklama

czw., 02/21/2019 - 15:35 -- Anonim (niezweryfikowany)

Astronomowie poszuku­jący pozaziem­s­kich inteligencji nie przywiązują wagi do relacji o UFO, uzna­jąc, że jak dotąd nie udało się udowod­nić, iż za obserwac­jami lata­ją­cych talerzy stoją przy­bysze z kosmosu.

— Takie pode­jś­cie do wyle­wanie dziecka z kąpielą - uważa dr Sil­vano Colom­bano, pra­cownik należącego do NASA Cen­trum im. Amesa. Jego zdaniem, wśród relacji o niezi­den­ty­fikowanych obiek­tach mogą kryć się prawdziwe perełki, wskazu­jące, że ludzkość została odwied­zona przez Obcych, nie mając o tym pojęcia.

Zdaniem Colom­bano, który udziela się w środowisku badaczy, zaj­mu­ją­cych się pro­jek­tem SETI (Poszuki­wanie Inteligencji Pozaziem­skiej), astronomowie szuka­jący kos­mitów mają klapki na oczach.

Chci­ałbym zwrócić uwagę na fakt, że przed­staw­iciele „kos­micznego rozumu”, na których ślad trafimy, albo którzy trafią na nas (jeżeli jeszcze tego nie zro­bili), nie muszą być orga­niz­mami funkcjonu­ją­cymi w opar­ciu o chemię związków węgla — pisze uczony. Biorąc pod uwagę powszech­ność we Wszechświecie pier­wiastków, które mogą dać początek życiu, łatwo dojść do wniosku, że w formie, jaką znamy stanowi ono zaled­wie „punkt startowy”.

Według Colom­bano nie powinniśmy być zaskoczeni, jeśli Obcy okażą się np. mikroskopi­jnymi, lecz jed­nocześnie super za­awan­sowanymi isto­tami. Możliwe, że takie stworzenia już nas kiedyś odwiedz­iły lub są tu cały czas — do obu tych sce­nar­iuszy należy pode­jść z otwartym umysłem.

 

 

Jed­nocześnie astronomowie powinni przes­tać, postrze­gać prob­lem kon­taktu z inteligencją pozaziem­ską z per­spek­tywy antropocen­trycznej. Istoty podróżu­jące przez Wszechświat nie muszą zachowywać się zgod­nie z naszymi wyobraże­ni­ami. Mogą np. reprezentować gatunek, który zdołał osiągnąć nieśmiertel­ność, przez co do ogrom­nych odległości kos­micznych pod­chodzą całkiem inaczej niż ludzie — pod­sumowuje dr Colombano.

Autor: 
zzz
Źródło: 

zmianynaziemi.pl

Dział: 
video: 

Reklama